Ocenili učiteľov a pracovníkov kultúrnej sféry

Reprezentačné výstavné priestory Záhorskej galérie sa 30. marca popoludní stali miestom oceňovania kultúrnych a pedagogických pracovníkov zo Senice. Organizátormi slávnostného podujatia s dlhoročnou tradíciou sú Mesto Senica a Komisia pre vzdelanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica. Samospráva mesta Senica touto akciou vzdáva vybraným jednotlivcom verejnú poctu za ich vykonanú prácu.

Aj tohto roku bola do procesu výberu zapojená verejnosť. Je potešiteľné, že od občanov dostali organizátori niekoľko tipov na uznanie celoživotných tvorivých zásluh v kultúrnej i pedagogickej sfére. Je to dôkaz, že verejnosť sleduje aktivity v kultúre i v školstve a vie učiteľov i pracovníkov v kultúre za dobré činy a schopnosti pochváliť. Činnosť týchto ľudí je verejnosti denno-denne na očiach či už v školských triedach alebo pri organizovaní záujmového krúžku. Rozsah ich práce sa nedá zúžiť na jednoduché pomenovanie. Svojej robote obetovali aj kus voľného času, vložili do nej všetko najlepšie čo vedia. Iba tak totiž možno v týchto povolaniach presvedčiť a získať iných a dávať nové impulzy pre život. Primátor Senice Ľubomír Parízek poďakoval všetkým vyznamenaným za ich záslužnú a nádhernú prácu a zaželal im veľa zdravia, energie a trpezlivosti pri vykonávaní svojho povolania a svoje pocity vyjadril: „V dnešnej dobe tvrdého materializmu sa niektorým hodnotám nepripisuje veľká vážnosť. My si však vážime silu vášho ducha, ktorým obohacujete naše žitie, formujete nastupujúcu generáciu, ale i starším dávate cez kultúrne aktivity do každodenného života veľa nových podnetov. Dôležité je vážiť si jeden druhého a povzbudiť sa navzájom.“

Mgr. Gabriela Bachurová
– učiteľka Základnej školy na Mudrochovej ulici. Počas svojho pedagogického pôsobenia aktívne pripravuje žiakov na predmetové súťaže a kultúrno-spoločenské podujatia školy. Je vedúcou metodického združenia. Aktívne sa podieľa na príprave významných akcií školy, spolupracuje s materskými školami. Zvyšuje si kvalifikáciu v anglickom jazyku. Je vynikajúci pedagóg a dobrá kolegyňa.

Mgr. Dagmar Blažeková
– učiteľka Gymnázia Ladislava Novomeského. Patrí k pedagógom, ktorí dosahujú stabilne a dlhodobo výborné výchovno-vzdelávacie výsledky v nemeckom jazyku a telesnej výchove. Pod jej vedením sa organizujú školské a mimoškolské športové podujatia. Vedie mladých ľudí k zdravému spôsobu života, ochrane prírody, životného prostredia. Je dlhoročnou súčasťou športového života v meste, jej voľný čas sa nerozlučne spája s vyhľadávaním a rozvojom volejbalových talentov.

Jozef Fojtlín
– Je osobnosťou v oblasti divadla a hudby v Senici. Je jedným zo zakladateľov zboru Cantilena, kde pôsobil ako spevák od roku 1971 do roku 2009. Po divadelných začiatkoch v Sobotišti prvý raz hrá v Senici r. 1966 v operete Boženy Němcovej DIVÁ BÁRA . Tu začína jeho divadelná dráha herca a režiséra. Bol obsadzovaný do mnohých hlavných úloh, od roku 1973 v réžii filmového herca Pavla Mattoša postupne naštudoval 11 hier. Za doterajšiu vysoko angažovanú umeleckú tvorbu a zásluhy o rozvoj divadla na Slovensku mu bola na Scénickej žatve v Martine v októbri 1986 udelená cena Ministerstva kultúry SR – pamätná Medaila Gašpara Fejérpataky – Belopotockého.

Mgr. Viera Gáliková
– umelecká, hlasová vedúca a dirigentka speváckeho súboru Cantilena. Zbor pod jej vedením dosahuje mimoriadne úspechy a reprezentuje naše mesto po celom Slovensku a Európe. Pravidelne sa zúčastňuje festivalov zborových spevov. V tomto roku zbor pripravuje VIII.ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu v Senici a III.ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej tvorby v Šaštíne.

Mgr. Zuzana Janovičová
– vyučuje hru na klavíri a je vedúcou klavírneho oddelenie ZUŠ. Cieľavedomosť, tvorivosť, vysoká profesionalita, využívanie najmodernejších metód, individuálny prístup a záujem o osobné radosti a problémy žiakov – to všetko charakterizuje jej osobnosť. Výsledkom sú každoročne tie najvyššie ocenenia žiakov v súťažiach celoštátneho rozsahu a množstvo kvalitne pripravovaných absolventov, z ktorých sú viacerí absolventmi vyšších umeleckých škôl.

RNDr. Ľubica Krištofová
– už 11 rokov je riaditeľkou Záhorského osvetového strediska. Počas jej pôsobenia si stredisko vybudovalo významné postavenie v regióne a stalo sa stánkom neprofesionálnej umeleckej tvorby, vzdelávania, osvety, záujmovej umeleckej činnosti a voľno-časových aktivít pre širokú verejnosť. Popri práci pôsobí v rôznych občianskych združeniach, ktoré prispievajú k kultúrnemu a spoločenskému životu. V rámci profesionálnej pôsobnosti napomáha činnosti ďalším mimovládnym organizáciám, pôsobí v grantových komisiách. Je poslankyňou Mestského zastupiteľstva a predsedníčkou Komisie kultúry, vzdelávania a zboru pre občianske záležitosti pri Mestskou úrade. V tomto roku oslávi životné jubileum.

Michal Kvaltín
– bol zakladajúcim členom filmového krúžku, ktorý pracoval pri MsKS od roku 1975 až do roku 1990. Filmy, na ktorých sa autorsky podieľal, boli niekoľkokrát ocenené na domácich i zahraničných súťažiach. Počas svojho aktívneho života sa venoval i mládeži. Viedol krúžok minikáristov.

Ľubomír Miča
– pravidelne sa zúčastňuje tvorivých dielní organizovaných Národným osvetovým centrom v Bratislave a celoslovenských plenérových sústredení. Je zapáleným, pracovitým, vytrvalým, experimentujúcim výtvarníkom, venujúci sa predovšetkým olejomaľbe. Zapája sa do súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby, kde získava viacero ocenení v regióne, kraji i na celoštátnej úrovni. V roku 2008 založil v Senici klub výtvarníkov Sen-Art, ktorého sa stal predsedom. Klub úspešne rozvíja svoju činnosť, združuje neprofesionálnych umelcov a pripravuje svoje výstavy. V rokoch 2006 a 2008 získal ocenenia na Medzinárodnom festivale umenia Perla Adrie v Grottammare v Taliansku. V tomto roku oslávi životné jubileum.

Mgr. Vladimír Michalka
– zástupca Strednej odbornej školy pre odborný výcvik. Spolupracuje s podnikateľmi v našom regióne pri zabezpečovaní zmluvných pracovísk pre žiakov školy. Prispieva k budovaniu partnerstva so základnými školami v regióne, aktívne sa venuje športu ako tréner basketbalu. So žiakmi školy sa zapája s do športových súťaží stredných škôl.

Mgr. Elena Minxová
– učiteľka Základnej školy na ulici V.Paulínyho Tótha. Venuje sa najmä žiakom 1. a 2. ročníka. Jej srdcovou záležitosťou je výtvarná výchova. V minulom školskom roku vypracovala a zrealizovala projekt Nech sa nám netúlajú, ktorý bol zameraný na zmysluplné využitie voľného času detí. V škole vytvorila výtvarný ateliér. O jej práci so žiakmi svedčia nádherné práce, ktoré zdobia interiér školy. Má úprimný vzťah k žiakom i učiteľom, svedomito pristupuje k plneniu svojich povinností. PhDr. Oľga Novanská – stredoškolská učiteľka. Dlhé roky pôsobila v Gymnáziu Ladislava Novomeského najmä ako učiteľka nemeckého jazyka. Vyznačovala sa obrovskou múdrosťou a schopnosťou naučiť cudzí jazyk na veľmi vysokej úrovni.

Mgr. Alena Pfeifferová
– učiteľka francúzskeho a ruského jazyka v Základnej škole na Komensklého ulici. Dosahuje vynikajúce výsledky v pedagogicko-výchovnej práci. Vedie predmetovú komisiu pre cudzie jazyky a pripravuje žiakov na olympiádu vo francúzskom jazyku. Výsledkom jej práce sú opakovane popredné umiestnenia v okresných i krajských kolách jazykových súťaží. Medzi najväčšie úspechy patria umiestnenia na prvých miestach v celoslovenskom kole olympiády z francúzskeho jazyka v posledných dvoch rokoch.

Ing. Miroslava Príkopová
– je už 10 rokov riaditeľkou Obchodnej akadémie. Pod jej vedením sa škola zveľaďuje nielen po materiálnej stránke, ale získala aj mnohé výrazné ocenenia, medzi ktoré patrí Európska značka pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní, 4. miesto Škola roku v celoslovenskom hodnotení športových aktivít na stredných školách. Významnou mierou sa podieľala na zavedení nového študijného odboru, iniciovala zmenu v charaktere a obsahu praktickej a teoretickej časti maturitnej skúšky.

RSDr. Milina Rosová
– už dlhé roky sa zapája do verejného a spoločenského života. Už v mladom veku sa rozhodla venovať profesijne verejnej správe. Najskôr pracovala vo funkcii tajomníčky MNV v Senici a potom KNV v Bratislave. Je zakladajúcou členkou Zboru pre občianske záležitosti v Senici od roku 1960, kde aktívne pôsobí dodnes. V súčasnej dobe je tajomníčkou Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Senici a predsedníčka Klubu Spoločnosti Ladislava Novomeského v Senici.

Mgr. Ivan Sedlák
– učiteľ Spojenej školy. Je svedomitý, má iniciatívny prístup k práci, zveľaďuje interiérové a exteriérové priestory školy v súlade so súčasnými environmentálnymi požiadavkami. Systematicky a cieľavedome vedie žiakov k ochrane a tvorbe životného prostredia a vzťahu k prírode.

Mgr. art. Ján Slezák
– vynikajúci tanečník, spevák, muzikálový herec, absolvent JAMU Brno. Osobnosť, plná života, šarmu a kúzla, ktorá urobila veľa pre propagáciu a prezentáciu Senice široko ďaleko za jej hranicami. Bol pri vzniku hudobných súťaží Senický kľúčik či POP Senica, tvoril mnohé tanečné koncerty Screamu. Účinkoval v hlavných úlohách v jedenástich muzikáloch a činohrách. Získal v roku 2006 Výročnú cenu literárneho fondu v oblasti divadla za rolu Jánošík v muzikáli Na skle maľované. Má vlastnú hudobnú skupinu S.F.U pre ktorú aj komponuje. S nadšením organizuje detské tábory a voľno-časové podujatí pre deti v rámci organizácie Záhorácky Fénix, ktorej je predsedom. Jeho novou aktivitou je práca učiteľa spevu na ZUŠ Gbely.

Mária Stanková
– 25 rokov pracuje v Záhorskej knižnici. Je vedúcou oddelenia odbornej literatúry a vedie Útvar knižničnoinformačných služieb. Okrem riadiacej práce spracováva rešerše a zodpovedá za zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby. Venuje sa informačnej výchove mladých ľudí. O tom ,že túto náročnú, precíznu a zodpovednú prácu vykonáva dobre, svedčia desiatky spokojných čitateľov.

Alena Sukopčáková
– je zástupkyňou riaditeľky materskej školy v elokovaných triedach na Robotníckej ulici. Takmer 38 rokov sa venuje výchove najmladšej generácie. Je kreatívna, využíva nové metódy a formy práce. Tvorivo prispieva k vytváraniu pozitívnej atmosféry na pracovisku. Svojím výtvarným talentom obohacuje prostredie materskej školy. Je členkou klubu neprofesionálnych výtvarníkov Sen- Art.

Mgr. Alena Šimková
– je učiteľkou Základnej školy na Sadovej ulici. Dlhé roky pracuje s deťmi na 1. stupni, formuje u nich aktívny postoj k športovaniu. Je zanietenou propagátorkou reformnej pedagogiky a nových foriem práce v rámci Daltonského vyučovania.