Podhorie

Obec
Mapa
Hodnotenie
V meste
5/10
0 hodnotení

Poloha a opis

Obec PODHORIE sa rozprestiera na úpätí Štiavnického pohoria. Patrí do CHKO Štiavnických vrchov. Chotár je hornatina z andezitov a ich pyroklastík. Lesy majú prevažne zastúpenie listnatých druhov. Vlastníctvo lesov je zmiešané – existuje vysoký podiel štátnych a mestkých lesov, na území existuje urbariát. Od severu obec chráni Hudcov vrch ( 702 m), od severovýchodu vrchy Berantovo ( 766 m ), Hrb ( 679 m), hrad Žakýl ( 810 m ). Od juhozápadu sú to vrchy Soliská ( 612 m) a Marienka – Široký vrch ( 777 m). Cez obec preteká potok Teplá, ktorý pramení pod Kautrínom. Obec na juhovýchode susedí s mestom Banská Štiavnica a obcou Banská Belá, na severozápade s obcou Sklené Teplice, Repištie a Močiar. Občania obce žijú v prostredí uprostred zelených lúk a hôr. Pozostáva z dvoch katastrálnych území - k.ú. TEPLÁ a k.ú. ŽAKÝL. Severovýchodne od obce sa nachádzajú zvyšky hradu Žakýl a Žakýlske pleso – miestne nazývané „ Morské oko “, je to jediný prírodný výtvor v okolí Banskej Štiavnice. Celá obec sa nachádza v peknej lokalite, ktorá má veľmi výhodné prírodné podmienky hlavne v oblasti vidieckej turistiky - rozvoj cestovného ruchu, poskytovanie služieb, vytvorenie tradičných remesiel. Podhorie má už svoj erb, pečať a vlajku Erb má teda túto podobu: v zelenom štíte svätý Juraj v striebornej zbroji a v zlatej, červeným chocholom zdobenej prilbe, sediaci v zlatom červenolemom sedle strieborného koňa v zlatej zbroji a v zlatom postroji, skáčuceho ponad zlatého položeného draka, do ktorého rytier vráža strieborný hrot zlatej kopie.
Najstaršia písomná pamiatka je z roku 1352 a 1388. Stojí tu neskorogotický barokový kostol sv. Alžbety, zvonica z 19. storočia a zvyšky hradu Žakýl.
Obec Podhorie patrí do - združenia - HLINICKÉ POHRONIE 14 obcí sa spojilo a vytvorilo združenie. Sú to tieto obce : Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovca, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Podhorie, Vyhne. Poslaním a cieľom združenia je zviditeľniť naše obce pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky, podporovať občianske aktivity a chrániť jedinečnosť krajiny, prírodné krásy a svojskú kultúru, ako aj vzájomné zblíženie obcí, vzájomná spolupráca a komunikácia, propagovať územie mikroregiónu ako celku, ale i po častiach tak, aby sa dosiahol zvýšený záujem turistov.
Ďalej patrí do združenia -REGIÓN SITNO Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia. Cieľom je podpora a vytváranie podmienok pre: - reštrukturalizáciu hospodárskej základne a oživenie ekonomiky regiónu na báze miestnych zdrojov, v tom vytváranie priaznivého a podporného prostredia pre súkromných podnikateľov, z radov občanov aj v oblasti vidieckej turistiky a poskytovania služieb, - rozvoj cestovného ruchu v súlade so špecifickými podmienkami ochrany prírody v regióne, - obnovu a oživenie kultúrneho dedičstva a tradícií, - dosiahnutie vyššej občianskej zodpovednosti a angažovanosti občana pre veci verejné.

Najstaršou stavebnou pamiatkou je rímsko–katolícky kostol. Bol postavený v r. 1717 - 1718 v neskorogotickom barokovom štýle. Kostol je zasvätený – Navštíveniu Panny Márie u Alžbety. Zvonica s otvorenou drevenou konštrukciou bola postavená v r. 1873.
V obci Podhorie je od roku 2003 založené občianske združenie Teplá-Žakýl. Cieľom združenia je podporovať občianske iniciatívy na miestnej, regionálnej i celoštátnej úrovni v otázkach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života, svoje aktivity zameriava tiež na rozvoj a obnovu historických tradícií a riešeniu environmentálnych otázok.

ĽUDOVÉ MÚZEUM ( trvalá expozícia prístupná verejnosti) Múzeum zaujímavým spôsobom priblíži históriu obce, detskej i dospelej folklórnej skupiny. Jedna časť expozície dokumentuje ťažký život roľníka v minulom storočí, ktorý nútil ľudí, aby si dokázali pre svoju potrebu zhotoviť rozličné náradia, pomôcky, ale i odev pre celú rodinu. Naša obec sa môže hrdo prezentovať pôvodným krojom bohato zdobenými výšivkami krivou ihlou. Zachovaný spôsob vyšívania hlboko načiera do truhlíc starých materí, prezrádza ich nevšedný zmysel pre harmóniu farieb, štylizáciu ornamentov. Pre milovníkov ľudového umenia sme pripravili aj nevšednú výstavu drevených marionet, textilných a kašírovaných bábok z ľudového bábkového divadla Podhorčan, ktorého zakladateľom bol Jozef Beňo z Podhoria. PRÍRODNÝ AMFITEÁTER - dejisko kultúrnych aktivit. -organizovanie folklórnych festivalov , výstav. Pravidelne organizované kulturne podujatia : - POHRONSKÉ FOLKLÓRN SLÁVNOSTI – Ľudový festival organizovaný každé dva roky v roku 2006 - XVI. ročník ( mesiac júl ). - PÚŤOVÉ OSLAVY - organizované každoročne Tieto slávnosti sú regionálnou prehliadkou folklórnych súborov a skupín, ľudových hudieb, inštrumentalistov, speváckych skupín, sólistov spevákov a tanečníkov detí i dospelých z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica. Sprievodnými podujatiami festivalu sú : - výstavy – textilná tvorba, ľudové múzeum - jarmok remesiel – predvádzanie techník, - ochutnávka miestnych špecialít, - zábavné atrakcie.

Osobnosti pôsobiace v obci Medzi najvýznamnejšie osobnosti pôsobiace v obci patril kňaz, kultúrny a osvetový pracovník, redaktor, vydavateľ a publicista, v r. 1919 – 1926 predseda Matice Slovenskej - František Richard Osvald. Ako kňaz pôsobil v Teplej a Žakýli v r. 1880 – 1916, kde ho na miestnej fare často krát navštevoval priateľ, archeológ a botanik Andrej Kmeť. V r. 1905 bolo v obci pod jeho vedením odohrané divadlo v slovenčine. Na miestnom cintoríne sú pochovaní rodičia Františka Richarda Osvalda. V r. 1928 – 1945 ako učiteľ pôsobil v obci prozaik, laureát štátnej ceny - Jozef Horák . Námety zo života a histórie Teplej a Žakýla sa objavujú aj v jeho tvorbe. Najznámejšia je povesť Hudcov vrch. Počas jeho pôsobenia v obci sa hrávali rôzne divadelné hry. Ako učiteľ v Teplej a v Žakýli pôsobil aj jeho brat - Karol Horák. ( Anna Borgulová – Podhorie)

História

Pod týmto názvom sú od r. 1964 združené dve susedné obce – Teplá a Žakýl. Názov Teplá vznikol nepochybne podľa toho, že jej osídlenie sa začalo pri potoku, ktorý sa spomína už v r. 1075. Patrila k panstvu Šašov. V 18. storočí bol v obci pivovar. Názov Žakýla je neslovanský a najpravdepodobnejšie súvisí s obyvateľmi, ktorí obývali hrad.
Vstupné brány do krajiny v tej dobe strážili pohraniční strážcovia Kozári, Pečenehovia a Sikulovia, etnicky príbuzní Maďarom, ktorí v menšinových enklávach žili v pohraničných oblastiach. Sekule aj Žakýl sa v najstarších listinách nazývajú zhodne Zekel. Tieto názvy boli v jednotlivých obdobiach len mierne odlišné, napr.: Zekkem, Zekel, Zekely,Scagkil, Zakil, Zakíly, Zsakil, Sekély, Saskoszekely, Žakil, Žakýl. Názov obce sa zakaždým zachoval v takej forme, ako to zapísal príslušný zapisovateľ (kronikár). Žakýlania si pravdepodobne tento názov nedali, ale im ho dali obyvatelia susedných obcí.
Je preto veľmi pravdepodobné, že Žakýlania sú potomkami Sikulov, kráľovských strážcov na žakýlskom hrade, ktorého vznik a účel súvisia podľa viacerých historických prameňov a povestí so zlatom a striebrom a jeho ochranou. Pod hradom viedla tzv. Matejova hradská, smerujúca údajne do Kremnice. Žakýlsky hrad, spolu s hradom Sitno a aj s ďalšími hradmi – Sklené Teplice, Lovča a Trubín, boli teda asi postavené na ochranu drahých kovov (zlata a striebra) a ich bezpečnú prepravu.
Po zániku strážnej služby na hrade, niekedy okolo r. 1241 za tatárskeho vpádu boli Sikuli nútení zmeniť spôsob života. Kráľ opustil krajinu, prestal tunajších strážcov podporovať a zásobovať a tak ich hlad donútil zúrodňovať zem dolu pod hradom a žiť z nej. Paradoxne tak Žakýl za svoj vznik môže ďakovať práve tatárskemu vpádu na toto územie, ktorý krajinu tak kruto zdevastoval. Žakýlania boli uhliarmi a neskoršie povozníkmi. Podľa chotárnych názvov bol Žakýl poľnohospodárskou osadou. Chotárne názvy v Teplej majú banícky pôvod.
Prvá osada Žakýla však nebola na terajšom mieste, ale asi 4 km ďalej na severovýchod od súčasnej obce. Hlavná časť osady tejto prvej obce bola v hone „Na Kostolíku“ a okolo boli roztrúsené menšie hony. Tento názov tiež potvrdzuje legendu, že na tomto mieste bol aj prvý kostol, ktorý bol zasvätený svätému Jurajovi. Tomu nasvedčuje aj pečať už zjednotenej obce Teplá – Žakýl z roku 1509. Terajší neskorogotický kostol v Podhorí v tom čase ešte nejestvoval a zasvätení je Návšteve panny Márie.
Dôvod zániku prvej osady obce nie je z historických prameňov, ani z rozprávania starších ľudí známy. Môžeme sa len domnievať, že to mohol byť požiar, prípadne povodeň následkom prietrže mračien alebo vojsko.
Prvýkrát sa Teplá so Žakýlom spojili v rokoch 1509 – 1686, kedy si už richtárov volili spoločne. K zmene názvu obcí došlo v roku1964, kedy tieto dva prekrásne historické názvy Teplá – Žakýl nahradili miestny funkcionári, pod tlakom úradov zhora na zlúčenie obcí, triplicitným názvom Podhorie ( dva takéto názvy obcí už v tom čase existovali).
Viac o vzniku a zániku hradu a vzniku obce môže povedať jedine dôsledný archeologický výskum Žakýlskeho hradu.
Historické dokumenty v archívoch vydávajú svedectvá o tom, že život Teplanov a Žakylanov nebol ľahký.
Prvým vlastníkom Žakýla (Seken) bolo mesto Banská Štiavnica ( Schemnitz), ktorému v roku 1358 bola táto obec násilne odňatá kastelánom hradu Šášov.
Pozdnejšie kasteláni Šašova, ako služobníci kráľa začali prepadávať a týrať obyvateľov okolitých obcí , aby sa zmocnili ich chotárov. Najhorším kastelánom zo všetkých bol Vesszoš, ale aj Ladislav Kobolkuti. Šašov pod ktorý Teplá aj Žakýl patrili získala aj s poddanskými obcami rodina Dóczyovcov. Po nich to bola ďalšia vetva Dóczyovcov – Lipcseyovci, ktorí sa v Šašove usadili potom, čo im bolo odňaté panstvo v Slovenskej Ľupči, odkedy dostali aj toto nové priezvisko. Po vymretí Lipcseyovcov pripadol Šašov príbuzným Dóczyovcov z hradu Revište. Keď Turci Žigmunda Dóczyho sťali a jeho manželku odvliekli do Turecka, dostali Žakýlčania nového zemepána Gašpara Lippaya, ktorý v roku 1648 hrad Šašov odkúpil. Jeho synovia Juraj a Ján de Zombor potom panstvo prenajali a neskoršie predali Kráľovskej komore v Banskej Štiavnici, ktorá ho potrebovala k banským účelom. Chvíľu sa obyvateľom Teplej a Žakýla žilo o niečo lepšie, no nie dlho. V rokoch 1678 – 1682 za povstania Imricha Tokolyho sa hospodárska situácia v obci zhoršila. Zanedlho (1703 – 1711) to bola zase kurucká vojna.
Oslobodenie od ťažkých urbárskych robôt priniesol až zákon o zrušení poddanstva z roku 1848. Pôda mala zostať v dedičnej držbe užívateľa, teda poddaného. Komorné panstvo vytvorilo podmienky na prechod od prehnitého feudalizmu ku kapitalizmu, ktorý však bol výhodný len pre šľachtu. Uhorská revolúcia ale nebola dotiahnutá do konca a po jej skončení nemaďarským národom v Uhorsku neboli priznané žiadne národnostné práva a uznával sa len maďarský národ.
Žakýlčania posilnení revolučnými vystúpeniami štiavnických baníkov odopreli panstvu plniť urbárske povinnosti. Hoci si mysleli, že sa hneď oslobodia od poddanských povinností, a že sa pôda stane ich vlastníctvom, ešte asi 20 rokov ju obrábali nie ako svoju, kým sa uskutočnili komasácie v ich chotároch. Najprv totižto prebiehali okolo Hrona.
Celkové hodnotenie
5
Služby
5 Umiestnenie
5
Čistota
5 Personál
5
Cena/kvalita
5 Komfort
5
Vaše hodnotenia
Obec Podhorie
Starosta Ľubica Kordíková
Podhorie 1
Tel.: +421 45 6992125
Fax:
Primátor
Základné informácie Obyvateľov 396
Založené roku 0
Rozloha 0 km2
Zobraziť trasu
Východzie miesto Názov ulice a číslo objektu Mesto/Obec alebo PSČ Vyhľadať trasu
Cieľové miesto Názov ulice a číslo objektu Mesto/Obec alebo PSČ Vyhľadať trasu
Vaše hodnotenie Pridávanie hodnotení je dočasne pozastavené...